TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 19.02.2016
 • 2,324

Meslek Birliği Neden Önemli? (K 007)

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Bir meslek bilgisi ve uygulaması çerçevesinde toplanarak ortak çıkarlar için faaliyete girişmek, tarihin hemen her döneminde, belki hukuksal değil ancak sosyolojik olarak var olmuş ve benzer faaliyetler ile uğraşmıştır.
 
Ahilik ve ardından gelişen lonca sistemi, bilinen ilk mesleki örgütlenmeleridir. Özünde mesleğin belli bir terbiye çerçevesinde yürütülmesi amacını güden bu örgütlenmeler, bir yandan meslek bilgisinin üretilmesini ve yaygınlaştırılmasını ve elbette bunun gereği olarak meslek mensuplarının yetiştirilip yetkinleştirilmesini, bir yandan da toplumsal yaşamın bir parçası olarak mesleğin ve mensuplarının toplumsal ödevlerini belirlemeyi ve gerekirse disiplin faaliyeti yürütmeyi ödev edinmiştir.
 
Mesleki bilgiyi taşıyıp geliştiren bu yapılar; aynı zamanda meslek mensuplarının davranış kurallarını belirlemiş; meslek mensuplarının kendi aralarında ya da toplumla ilişkilerinde bu kuralların geçerliliğini takip etmiştir. Böylece, ilk bakışta dar bir grubun çıkarları için kurulduğu görüntüsü veren bu yapılar, aslında kamunun çıkarını sağlamaya yönelmiştir. Meslek örgütlenmeleri henüz bir hukuksal düzenlemeye kavuşmadan önce toplumsal realite olarak tarihsel çerçeveye oturmuştur.
 
Meslek kuruluşlarının günümüz anlamında kamusal yetkilerle donanması ve mevzuat tarafından düzenlenmesi yakın bir geçmişe sahiptir; lonca örgütlenmesinin siyasete bulaştığı gerekçesiyle etkinliğini yitirmesiyle Tanzimat Döneminde henüz Anayasal bir düzenlemesi yok iken meslek örgütlenmeleri çıkmıştır. 1881’de  Ziraat Odaları, 1882’de İstanbul’da Ticaret Odası kurulmuş, 1910’da Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yayınlanmıştır.
 
1924 Anayasası döneminde içinde bir düzenleme yokken birçok meslek kuruluşu  “ihdas” edilmiştir.

1969’da Barolar Birliği,  1950’de birçok Ticaret Odası ve Ticaret Borsası 1953 yılında Türk Tabipler Birliği Kanunu ile tabipler ve dişhekimleri 1/7 temsili biçiminde, 1954’te Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Veteriner Hekimler Birliği, 1956’da Türk Eczacılar Birliği, 1957’de Ziraat Odaları ve Ziraat Birliği kurulmuştur. 1986 yılında ise Türk Dişhekimleri Birliği kurularak  dişhekimleri Tabipler Birliğinden ayrılmıştır.
 
Görüldüğü gibi, bugün kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanan meslek örgütleri henüz Anayasal düzenleme mevcut değilken kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
 
Ancak modern devlette hak ve özgürlüklerin çerçevesinin anayasa ile belirlenip güvence altına alınıyor olması karşısında, meslek kuruluşlarının anayasal güvenceden yoksun bırakılması düşünülemez; aksi bir düşünce, hukukun evrimsel aşamasının gerisine düşmek anlamına taşımaktadır.
 
Meslek Örgütleri ilk olarak 1961 ve ardından 1982 Anayasaları ile  güvence altına alınmıştır.
 
Meslek kuruluşlarının  anayasadaki tanımlaması; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.” Şeklindedir.

 • Bilgi

  Etkinlik No : K 007
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı : Genel Dişhekimliği

 • Zaman

  TARİH 02 Mayıs 2016
  SAAT 17.00-18.00 İkram 18.00-20.00 Konferans

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR